Font: Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat està executant la tercera fase del desplegament de les oficines de representació a l’exterior amb l’obertura del concurs públic a les places de delegat a l’Argentina, Mèxic i Tuníssia. Buenos Aires, Ciutat de Mèxic i Tunis seran les seus d’aquestes tres delegacions catalanes a l’exterior. La data límit de presentació és el 9 d’agost de 2019.

La convocatòria de les tres places està oberta a totes les candidatures que compleixin els requisits de participació del procés de selecció. Les funcions principals del delegat o delegada són les de representar el Govern de la Generalitat en l’àrea geogràfica i funcional corresponent, dirigir i impulsar l’activitat de la Delegació, elaborar i coordinar l’acció exterior del Govern en l’àmbit d’actuació de la delegació i mantenir les relacions amb altres òrgans o organitzacions internacionals de la seva àrea territorial.

Les tres places contemplen un contracte laboral d’alta direcció i tindrà una retribució bruta anual de 85.741,06 euros i les indemnitzacions que corresponguin en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida. Per a optar en una de les tres places, els aspirants hauran de ser disposar d’una llicenciatura o grau i demostrar una experiència professional en funcions de direcció, de relacions internacionals i coneixements de llengües.

D’altra banda, la delegació del Govern als Balcans, amb seu a Zagreb (Croàcia) manté oberta fins el 19 de juliol de 2019, la convocatòria per a la contractació d’un tècnic/a de comunicació i relacions públiques. La remuneració anual bruta és de 39.029,83 euros i la contractació és pel període d’un any.