La delegació del Govern davant la Unió Europea, amb seu a Brussel·les, ha obert la convocatòria per una plaça de tècnic/a de polítiques i afers de la UE. La retribució anual bruta és de 44.767,94 euros i el termini de presentació de candidatures finalitza el el 31 de gener de 2020.

Entre els requisits que s’exigeixen en la convocatòria per als aspirants és que hauran de disposar d’un títol universitari, dominar el català, castellà, francès i anglès i tenir coneixements i experiència laboral en política econòmica, promoció i desenvolupament empresarial i recerca i innovació.

Entre les tasques que s’assignen en aquesta plaça de tècnic/a de polítiques i afers de la UE destaquen el seguiment estratègic de les polítiques i accions sectorials de les institucions i òrgans de la UE que concerneixen a Catalunya; suport estratègic als departaments de la Generalitat de Catalunya sobre les polítiques de la UE que afecten competències o àmbits d’interès sectorial d’acord amb les línies establertes pel Govern.

Alhora es valorarà el coneixement del funcionament de la UE, les seves institucions i organització, el seu ordenament jurídic i polític dels aspirants.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts han de fer arribar la seva sol·licitud i el seu CV a la Delegació del Govern davant la UE per correu electrònic a l’adreça [email protected] Les sol·licituds que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.