Font: Institut Ramon Llull

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre (en format.pdf) el seu currículum juntament amb una carta de motivació, en dos folis com a màxim, a la següent adreça electrònica: [email protected], fins al dia 9 d’abril de 2019.