El Govern català obre el concurs públic per a la plaça de delegat/da a Suïssa, amb seu a Ginebra. Així s’ofereix un contracte laboral d’alta direcció i tindrà una retribució bruta anual de 87.455,88 euros. La data límit per presentar la documentació és el 2 de març de 2020.

Entre les funcions que es detallen en l’oferta és la de representar el Govern de la Generalitat en l’àrea geogràfica i funcional corresponent; promoure i coordinar les relacions bilaterals de la Generalitat i els òrgans i entitats adscrits, així com amb els altres governs descentralitzats, amb relació a les matèries que són competència de la Generalitat o d’interès per a Catalunya.

Els aspirants hauran de tenir com a requisits una llicenciatura o grau en ciències polítiques, relacions internacionals, economia, dret, experiència professional en funcions de direcció en l’àmbit de les relacions internacionals, comerç internacional, institucions governamentals, o organismes internacionals.

Les persones interessades hauran de presentar el curriculum vitae, que ha d’incloure, els coneixements orals i escrits de la llengua catalana i anglesa. Un cop feta la valoració es podrà convocar les persones candidates a una entrevista personal per ampliar la informació detallada en el currículum i/o en la carta de presentació.

La documentació s’haurà de lliurar a la bústia de correu electrònic de la Sub-direcció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, [email protected], indicant a l’assumpte “EXI201-20” i al cos del missatge les vostres dades personals i de contacte.