El teixit empresarial de la nostra zona transfronterera, fet de Pimes en majoria, necessita un assessorament per poder relacionar-se, per poder creuar el Pirineu per poder iniciar i realitzar projectes de desenvolupament econòmic. Les causes poden ser múltiples. Primer perquè les diferències administratives i normatives, tot i estar aquests dos estats a Europa, són importants, i les Pimes tenen un cert desconeixement de la realitat econòmica dels seus veïns del Nord cap al Sud dels Pirineus i viceversa. I segon, més enllà de la dificultat lingüística, perquè la cultura empresarial és diferent i sorgeixen espais d’incomprensió entre gerents de les pimes.

La proximitat entre aquests territoris és una veritable sort i ocasió per iniciar una internacionalització tant en productes com en serveis. Diverses empreses a les quals el mercat mundial els agafa una mica gran, es preparen a internacionalitzar les seves activitats relacionant amb el veí, bé sigui creant una activitat de l’altra banda del Pirineu o del Bidasoa (agència, sucursal o filial) o desenvolupant una acció comercial basada en un estudi de mercat d’una zona propera per poder fer les primeres referències de client.

A primers d’enguany s’han creat tres clústers transfronterers entre Euskadi, Navarra i País basc francès, com a resultat del programa COMPETITIV’eko, finançat al 65% pels Fons Interreg Poctefa. Aquests Clústers transfronterers reuneixen actualment 87 empreses, centres tecnològics, centres de formació i clústers dels tres territoris implicats en el programa després d’una tasca de dinamització duta a terme pels socis d’aquest projecte: la Cambra de Comerç de Bayonne Pays Basque (cap de colla del projecte), la Cambra de Comerç de Guipúscoa, ORKESTRA Institut de la competitivitat d’Euskadi (Fundació de Deusto) i SODENA, agència de desenvolupament econòmic de Navarra.

CLÚSTER PER TEMÀTICA

ADDITIVALLEY que agrupa 25 entitats se centra en la fabricació additiva o impressió 3D representant 18 tecnologies diferents tant en polímers com a metall. Aquesta agrupació pot elaborar solucions parell diversos sectors (equips industrials, aeronàutica, automoció, medical, oil & gas i tèxtil).

BIGDATIA, que reuneix 17 entitats al voltant de Big Data i Intel·ligència artificial amb competències complementàries en activitats (captació de dades, anàlisi i disseny d’eines) i en sectors clients representats (indústria, agroalimentari, mobilitat, turisme, serveis, finança & salut).

INNOVMEDICA Alliance, que amb 39 entitats agrupades en la mateixa estratègia, es dedica a presentar innovació en dispositius mèdics a mida.

Per a la constitució d’aquests Clústers transfronterers, aquestes entitats han signat un conveni comprometent-se en compartir informació entre elles, treballar en projectes europeus, i respondre a oportunitats d’innovació i de negoci conjuntament. Aquesta lògica col·lectiva és un dels objectius perseguits per COMPETITIV’eko que ha apostat per crear, amb aquestes cadenes de valor transfrontereres, una massa crítica econòmica en cada àmbit per poder guanyar visibilitat a Europa i ser competitius en els mercats europeus i internacionals.

La cooperació transfronterera ofereix noves vies de desenvolupament econòmic basades en innovació i en complementarietat. Permet anar a buscar activitats, productes, serveis que no existeixen al seu propi territori i que poden venir bé per completar les cadenes de valor

ANÀLISI DE LES RIS3

COMPETITIV’eko es va iniciar amb l’anàlisi de les Estratègies d’innovació dels tres territoris implicats en el programa: Euskadi, Navarra i Nouvelle Aquitaine. Cada territori havia definit les seves prioritats dins de les RIS3. El propòsit de COMPETITIV’eko ha estat el d’identificar àrees de complementarietat entre aquestes polítiques i veure activitats que puguin aportar valor afegit a cada territori i als tres alhora. El caràcter transfronterer permetria crear cadenes de valor compartides i un abast professional més ambiciós.

D’aquesta anàlisi, van sortir-ne cinc àmbits convergents i potencialment creadors d’innovació i competitivitat per a les empreses, centres tecnològics, centres de formació i clústers: indústria 4.0, energia, agroalimentari, mobilitat i salut.

A partir d’aquests resultats, es va tractar d’indagar activitats en què les pròpies empreses o centres tecnològics presentaven més innovació. Amb entrevistes repetides amb els actors econòmics de cada territori, els socis de COMPETITIV’eko han pogut destacar dos sectors prioritaris: indústria 4.0 i salut.

Després recopilar dades i analitzar la maduresa de les temàtiques, les competències i tecnologies presents en els tres territoris, es va optar per tres activitats amb futur: Big Data & Intel·ligència artificial, Fabricació avançada / additiva més dispositius mèdics a mida. D’aquí van sorgir els tres Clústers creats.

METODOLOGIA DE TALLERS TEMÀTICS  I TROBADES i TRANSFRONTERES

Tot aquest treball va desembocar en un conjunt d’empreses, la majoria de les quals no es coneixien i mai havien col·laborat en projectes. S’han anat organitzant tallers en les tres temàtiques per anar informant, creant cultura comuna i confiança entre professionals. En una lògica d’embut, el nombre d’entitats involucrades s’han anat estabilitzant fins a signar, cadascuna, el compromís esmentat més amunt.
Amb cada grup s’ha anat elaborant un full de ruta d’accions precises: crear una marca comuna, comunicar de manera concertada, promoure les cadenes de valor col·lectives, participar en Fires professionals, captar oportunitats de negoci i licitacions o concursos.

IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS D’INNOVACIÓ

En el sector de la salut s’ha anat encara més enllà. Amb la presència de centres hospitalaris i clíniques importants a la zona transfronterera prevista, s’ha signat amb sis d’elles un acord de col·laboració en el qual cada establiment s’ha posicionat com a plataforma d’innovació.

En aquest conveni, cada establiment es compromet a donar informació sobre problemàtiques no resoltes en la seva pràctica professional i que necessitarien solucions a mida. Així diversos temes s’han anat tractant: elaborar una eina de decisió, de gestió i d’anticipació per a una clínica captant i analitzant totes les dades a disposició segons una metodologia relacionada amb big data més intel·ligència artificial; estudiar un dispositiu de lipomodelatge òptim per a la pràctica de reconstrucció de pits; generar una gestió automatitzada dels àpats en un centre hospitalari integrant les característiques alimentàries dels pacients; etc.

COMPETITIV’eko BASAT EN L’EXPERIÈNCIA DE BIHARTEAN

Aquest programa COMPETITIV’eko procedeix del coneixement i de l’experiència acumulada per la Cambra de Comerç transfronterera BIHARTEAN. Creada el 2010 entre les Cambres de Bayonne Pays Basque i de Guipúscoa, aquesta entitat ha assessorat unes 1.200 Pimes de tot sector econòmic des de la seva creació. A la fi del 2017, es va afegir a aquest Consorci la Cambra de Navarra ,el que constitueix avui un conjunt de més de 8,5 milions d’habitants i gairebé 4 milions de persons actives. La Cambra transfronterera té dues tasques avui: assessorar les empreses de tots aquests territoris que tinguin un projecte transfronterer i impulsar accions col·lectives, crear cadenes de valor sectorials i projectes col·lectius. Aquesta eina té com a objectiu principal crear un espai econòmic transfronterer potent cara a als reptes europeus.

La cooperació transfronterera ofereix noves vies de desenvolupament econòmic basades en innovació i en complementarietat. Permet anar a buscar activitats, productes, serveis que no existeixen al seu propi territori i que poden venir bé per completar les cadenes de valor. Això també introdueix innovació en la manera de cooperar i de gestionar un col·lectiu multicultural. Per tant, la cooperació transfronterera comporta, en moltes ocasions, valor afegit tant econòmic com cultural.

Olga Irastorza és directiva de BIHARTEAN des de la seva creació el 2010