Carles Hernandez PalomaL’any 2004 va néixer, a Barcelona, l’Associació OBREAL (Observatori de les relacions Unió Europea – Amèrica Llatina), entitat que agrupa 27 entitats d’educació superior de la UE y d’AL i presidida, fins l’any 2018, per la Universitat de Barcelona, i en l’actualitat pel seu creador, el Dr. Ramon Torrent i Macau. OBREAL va ser principalment creada per una Convocatòria de la Unió Europea enfocada a enfortir les relacions entre la Unió Europea y la regió llatinoamericana des de diferents enfocs i àrees d’interès, moltes de les quals avui encara segueixen vigents: comerç internacional, regulació multilateral i integració regional; democràcia, enfortiment de la societat civil i governabilitat; multiregionalisme; però a diferència de la majoria de projectes de cooperació finançats per la UE, s’ha enfortit amb el pas del temps i amb nous projectes i àrees de treball estratègiques, especialment en els camps de l’educació superior, les tecnologies, les xarxes de coneixement i innovació, així com en la orientació de polítiques públiques referents a les relacions científiques, culturals i socials entre la UE i Amèrica Llatina (actual projecte EULAC FOCUS).

Més enllà de l’encàrrec establert per la Comissió Europea a OBREAL, en paral·lel s’han pogut desenvolupar nous projectes de cooperació internacional, de manera especial a Colòmbia, país en el que OBREAL va instal·lar una petita oficina tècnica de projectes, l’any 2008. En concret, i de manera molt resumida, entre el 2005 i el 2012 s’han gestionat diversos projectes de “Cooperació al Desenvolupament”, la majoria enfocats a la construcció de pau, la transformació del conflicte i a l’empoderament de comunitats i grups desfavorits o afectats pel(s) conflicte(s) colombià a partir de les eines i els mitjans de comunicació del país. És a dir, projectes enfocats a les necessitats de Colòmbia.

Del 2009 fins l’actualitat, i en certa connexió amb l’anterior camp d’actuació (donat els coneixements adquirits sobre el sector de les comunicacions i de la TV a Colòmbia), OBREAL també ha pogut desenvolupar projectes en l’àmbit del que es pot anomenar la “Cooperació Industrial”, i que es poden definir com aquells enfocats a les oportunitats amb Colòmbia, especialment en el camp de les tecnologies. Aquests projectes s’han executat en el marc dels diferents Convenis i projectes signats entre la Unió Europea i Colòmbia sota el paraigües de l’instrument de cooperació entre països industrialitzats (ICI+). Cal tenir en compte que Colòmbia, alhora que és considerat per moltes agències de cooperació internacionals com a país prioritari per les seves necessitats des de la perspectiva del desenvolupament, és al mateix temps considerat un país de renda mitja amb enormes possibilitats i perspectives de creixement industrial i econòmic (fins el punt, quasi paradoxal, que el govern colombià està realitzant els procediments formals per ingressar a l’OCDE i ja ha signat la implementació de les seves directrius).

És ben conegut que Colòmbia és un país molt complex i d’enormes contrastos: es tracta d’un país exageradament ric pel que fa recursos naturals, ple de possibilitats i recursos, però amb una història contemporània i recent molt complexa, i amb uns nivells de desigualtat i bretxa social dels més accentuats a nivell mundial. La convivència d’aquestes realitats és la que explica la necessitat que convisquin aquests dos tipus de cooperació internacional amb el país. No hi ha cap dubte sobre el fet que Colòmbia necessita seguir essent receptora d’ajuda al desenvolupament; allò realment important i innovador és que des de l’enfoc de les oportunitats amb Colòmbia, la cooperació industrial i les relacions comercials i empresarials que es puguin establir siguin molt conscients i considerin la realitat i les necessitats del país, i que incorporin l’enfoc o el component de la responsabilitat social empresarial i l’aportació a la comunitat. En la meva opinió, complementàriament a la cooperació al desenvolupament, i més enllà de les oportunitats econòmiques recíproques que es puguin donar, el compromís i l’aportació de responsabilitat i valor per part de l’empresa estrangera també pot contribuir de manera molt significativa a les necessitats de Colòmbia.

Per últim, cal prendre en valor el fet que Catalunya disposi d’un instrument tant polivalent i multi-propòsit com ho és OBREAL, en tant que es tracta d’una bona plataforma per a complementar o enfortir les accions tant de les ONGD catalanes com del seu teixit empresarial i industrial amb interès d’internacionalitzar-se.

Carles Hernandez Paloma
Membre individual d’OBREAL. Consultor en cooperació internacional.

(Les opinions expressades en aquest article corresponen a l’autor i no reflecteixen necessàriament el punt de vista o l’opinió de la entitat OBREAL)